ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 3370/31-12-2021 Τ. Γ'

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3370/31-12-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688647)

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ. Προκήρυξης: 89692/1-11-2021/12-10-2021 ,  ΑΔΑ: 69ΓΨ46ΨΖ2Ν-ΧΡΟ)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή   πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   10-4-2022 

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

     Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.