ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2805/17-11-2021, Τ. Γ΄

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2805/17-11-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276030)

Τομέας Αθλοπαιδιών

Αριθμός προκήρυξης: 70301/28-9-2021/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ2Ρ46ΨΖ2Ν-42Ε)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία της Ποδοσφαίρισης». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 17/2/2022.     

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.