ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1713/28-7-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1713/28-7-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε  (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 38563/11-6-21 (ΑΔΑ: ΨΡΠΩ46ΨΖ2Ν-51Χ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Πνευμονολογία»

·Αριθ.Προκήρυξης: 34689/1-6-21 (ΑΔΑ: ΩΘΠ446ΨΖ2Ν-Ν5Α)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γαστρεντερολογία»

·Αριθ.Προκήρυξης: 25610/23-4-21 (ΑΔΑ: ΨΗ8946ΨΖ2Ν-2ΝΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία»

 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 34676/1-6-21 (ΑΔΑ: ΨΨΞΜ46ΨΖ2Ν-Ι16 )

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία»

 

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 25612/23-4-21 (ΑΔΑ: 6Ξ4Ι46ΨΖ2Ν-Δ6Ι)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Παθολογική Ανατομική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10-10-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.