ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 743/26-3-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 743/26-3-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ: 2107275872)

·Αριθ.Προκήρυξης: 62303/21-12-20 (ΑΔΑ: 6ΑΒΦ46ΨΖ2Ν-ΓΕ6)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων (15ος αιώνας και εξής)»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 758/8-1-21 (ΑΔΑ: ΩΝ2Γ46ΨΖ2Ν-344)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία»

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 754/8-1-21 (ΑΔΑ:  ΩΙΣΥ46ΨΖ2Ν-ΞΨΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία»

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 15784 Ζωγράφου, τηλ: 2107277667)

 

Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 63556/30-12-20 (ΑΔΑ:  9Β1Λ46ΨΖ2Ν-714)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στη Διγλωσσία και τη Μετάφραση»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 15784 Ζωγράφου, τηλ: 2107276804)

 

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

·Αριθ.Προκήρυξης: 63561/30-12-20 (ΑΔΑ: 6ΟΓΓ46ΨΖ2Ν-532 )

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  3-6-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.