ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί), µόνο αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 15η  Μαΐου έως και την 5η Ιουνίου 2017 από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ. 210-7275192), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00 μ.μ.