ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, να καταθέσουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία-Εφαρμογές» περιλαμβάνει τις Κατευθύνσεις I) «Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες» και ΙΙ) «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής».

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

α)   πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

β)   πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2),

γ)   πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2).

Οι αλλοδαποί κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) οφείλουν να έχουν επιπλέον πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2).