ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 806/5.4.2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 806/5.4.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Θηβών 2, Γουδή, ΤΚ: 11527, τηλ. 210-746 1000)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

- Αριθ. Προκήρυξης  14476/16-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΘ646ΨΖ2Ν-ΠΛΖ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική».

- Αριθ. Προκήρυξης 14402/16-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΚ946ΨΖ2Ν-Κ08)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος».

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Αριθ. Προκήρυξης  14437/16-2-2022 (ΑΔΑ: 67ΗΕ46ΨΖ2Ν-ΧΚΗ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική».

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

- Αριθ. Προκήρυξης  15137/17-2-2022 (ΑΔΑ: 6Θ3546ΨΖ2Ν-ΚΥΧ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29/6/2022.

        Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.