ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΦEK 432/14-4-2020 (Τ.Γ΄) ΚΑΙ 439/15-4-2020(Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στα ΦEK 432/14-4-2020 (τ.Γ΄)  και  439/15-4-2020(τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΕΚ 432/14-4-2020 (τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:1920017897/29-1-2020/14-1-2020(ΑΔΑ: ΨΓΕΖ46ΨΖ2Ν-ΦΥ2)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία - Εντατική Θεραπεία»

 

ΦΕΚ 439/15-4-2020 (τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:1920017896/29-1-2020/14-1-2020(ΑΔΑ: ΨΙ7646ΨΖ2Ν-ΩΥΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία – Μεταβολικά Νοσήματα»

·Αριθ.Προκήρυξης:1920017925/29-1-2020/14-1-2020(ΑΔΑ: 9Ρ6846ΨΖ2Ν-ΤΛΛ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία - Ρευματολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Εθνικής Αντίστασης 41, 172 37, Δάφνη,  τηλ. 210-7276031)

Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης

·Αριθ.Προκήρυξης:  1920016382/20-1-2020/10-1-2020 (ΑΔΑ:6ΕΠΤ46ΨΖ2Ν-ΙΞΚ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις         28 .  6 .2020

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

                                                                                                                                            Αθήνα,  27/04/20

                                                                                Ο Πρύτανης              

                                                                Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος