ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 129/3-2-22 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 129/3-2-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων  (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 15784 Ιλίσια τηλ. 2107277474)

·Αριθ.Προκήρυξης: 102106/24-11-21 (ΑΔΑ: ΨΒΨ446ΨΖ2Ν-Κ1Δ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)
Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 112029/17-12-21 (ΑΔΑ: 9ΑΨΘ46ΨΖ2Ν-ΛΤΤ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οφθαλμολογία»

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 114848/27-12-21 (ΑΔΑ: ΨΞΜ146ΨΖ2Ν-ΕΩΤ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Σακχαρώδης Διαβήτης»

 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 112005/17-12-21 (ΑΔΑ: 9ΝΦΝ46ΨΖ2Ν-ΤΜΓ)

-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Νεογνολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16-4-22

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.