ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 882/15-6-20 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 834/6-6-20 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο  (2) θέσεων  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920025106/10-4-20/2-4-20(ΑΔΑ: Ω8Ζ546ΨΖ2Ν-4ΥΣ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία-Χειρουργική Θεραπεία Νευρολογικών Νοσημάτων»

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920025109/10-4-20/2-4-20 (ΑΔΑ: 6ΤΩΑ46ΨΖ2Ν-ΑΛ0)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ωτορινολαρυγγολογία»

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920025110/10-4-20/2-4-20 (ΑΔΑ: 60ΩΞ46ΨΖ2Ν-1ΔΣ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία»

 

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920025105/10-4-20/2-4-20 (ΑΔΑ:6ΓΒΛ46ΨΖ2Ν-ΚΝΝ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοδιαγνωστική- Επεμβατική Ακτινολογία»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   9-9-20      

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.