ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2123/23.12.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2123/23.12.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δήλου 1Α, ΤΚ: 11527 Γουδή, τηλ. 210-7461402)

Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς

-Αριθ. Προκήρυξης 44808/14-10-20/22-9-20 (ΑΔΑ: Ψ21846ΨΖ2Ν-ΑΘΚ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Νοσηλευτική και Ψυχοφαρμακολογία».

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771 Γουδή, τηλ. 2107462003, 2107462052)

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 44874/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: ΩΓΗΓ46ΨΖ2Ν-9Φ3)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική - Ψυχοσωματική».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 7313 -7956, -7848, -7970)

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

-Αριθ. Προκήρυξης 44910/14-10-20/22-9-20 (ΑΔΑ: 6ΡΝΞ46ΨΖ2Ν-Ψ9Θ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία: Μυκηναϊκή Αρχαιολογία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14/3/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.