ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΦEK 731/25-5-2020 (Τ.Γ΄) ΚΑΙ 732/25-5-2020 (Τ.Γ΄)

ΦΕΚ 731/25-5-2020 (τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920020505/20-2-2020/4-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΣΘ46ΨΖ2Ν-Ξ1Η)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία - Γαστρεντερολογία»

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920020510/20-2-2020/4-2-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ46ΨΖ2Ν-ΒΦΗ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογική Χημεία-Κλινική Βιοχημεία»

 

 

ΦΕΚ 732/25-5-2020 (τ.Γ΄)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920020503/20-2-2020/4-2-2020 (ΑΔΑ: Ω67Ν46ΨΖ2Ν-Π1Θ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

 

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     30 -   7  -2020

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή  διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 

                                                                Αθήνα,   29/05/2020

                                                                                Ο Πρύτανης

                                                                               Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος