ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1077/13-5-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1077/13-5-21  (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τρείς (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210-7277454, 210-7277940)

 

Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:  17070/23-3-21 /2-2-21 (ΑΔΑ:Ψ3ΠΝ46ΨΖ2Ν-Χ4Ψ )

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πραγματολογία, Ανάλυση Λόγου και Εφαρμογές στην Αγγλική και Ελληνική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 17074/23-3-21 /2-2-21 (ΑΔΑ: 656346ΨΖ2Ν-3ΙΛ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχρονική Γλωσσολογία με έμφαση στην Αγγλική και την Ελληνική»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα, τηλ. 210-3688038, 210-3688043)

·Αριθ.Προκήρυξης: 17062/23-3-21/5-3-21 (ΑΔΑ ΨΦΧ846ΨΖ2Ν-ΦΧΔ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην παιδαγωγική της ένταξης »

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  26-7-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.