ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1461/1-7-2021 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦEK 1461/1-7-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης: 30646/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΦ9Ν46ΨΖ2Ν-ΜΤ9)

-Μία  (1)  θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με  γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

·Αριθ. Προκήρυξης: 30642/18-5-2021 (ΑΔΑ:9Χ5Ξ46ΨΖ2Ν-Α61)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με  γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Λαογραφία»

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277519)

·Αριθ.Προκήρυξης: 30669/18-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΙ046ΨΖ2Ν-ΩΥΞ)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με  γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις         17. 9 . 2021

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.