ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2012/8-9-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2012/8-9-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών  (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 52238/22-7-21/12-7-21 (ΑΔΑ: 6ΥΥΣ46ΨΖ2Ν-ΥΜΛ )

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία»

 

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 52236/22-7-21/12-7-21 (ΑΔΑ: ΩΗΔΟ46ΨΖ2Ν-99Ε)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Θώρακος»

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 52235/22-7-21/12-7-21 (ΑΔΑ: 63ΝΞ46ΨΖ2Ν-3Υ3)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Ογκολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  25-11-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.