ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 233/9-2-22 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 233/9-2-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών  (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 15784 Ιλίσια τηλ. 2107277474)

·Αριθ.Προκήρυξης: 102132/24-11-21/29-10-21 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΣ46ΨΖ2Ν-3ΦΚ)

Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία της Λογοτεχνίας και μετάφραση»

 

Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 102138/24-11-21/29-10-21 (ΑΔΑ: ΩΣ8146ΨΖ2Ν-Ψ1Κ)

Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 105423/1-12-21/22-11-21 (ΑΔΑ: ΨΗ0Δ46ΨΖ2Ν-4ΞΜ)

-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16-4-22

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.