ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1186/12-7-2019 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1186/12-7-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  τριών (3) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15701 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4247)

ΤΟΜΕΑΣ: Βοτανικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819027446/4-4-19 /20-3-2019 (ΑΔΑ: 78ΠΨ46ΨΖ2Ν-Σ36)

  • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών»

ΤΟΜΕΑΣ: Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819027448/4-4-19 /20-3-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΞΑ46ΨΖ2Ν-Β5Α)

  • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοφυσική-Μοριακή Βιοφυσική»

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819027451/4-4-19 /20-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΤ46ΨΖ2Ν-ΨΙΚ)

  • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία και Γεωλογική Ωκεανογραφία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  25-9-2019.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.