ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 780/12-7-18- Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 780/12-7-18 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας:

-Αριθ. Προκήρυξης 1718028213/18-5-18 /14-5-18 (ΑΔΑ: 7ΑΝΧ46ΨΖ2Ν – ΤΗΠ )

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις      18 -  9-18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της  Ιατρικής Σχολής.

                                                            

 

 

Αθήνα,  17  -   7 -18

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος