ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΣΟΧ2/2019

Ανακοινώνεται ότι την 13η-9-2019 κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η με Γεν. Αρ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. 1141/16-9-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΣΜΑ ΑΕ» κατά της με αρ. 2/2019 Ανακοίνωσης ΣΟΧ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 104 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του ΕΚΠΑ.

Το πλήρες κείμενο της προσφυγής είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://drive.google.com/file/d/12aw1-5UZPPUac2g-hc3HELE4eWPkPBY_/view?usp=drive_web

Η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή θα εξετασθεί την 16η-10-2019 και ώρα 12.00 στην έδρα της Α.Ε.Π.Π., Λεωφόρος Θηβών 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνη, 5ος όροφος