ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια 100 αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου» σας προσκαλεί, όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο,

 έως και την 04.10.2019 ημέρα Παρασκευή, ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.480,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.1779 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΔΕ846ΨΖ2Ν-9ΚΚ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Πρόσκληση