ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Προμήθεια α) υπολογιστικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου και του Γραφείου Πληροφορικής στο συγκρότημα Ευρίπου και β) λοιπών περιφερειακών για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια α) υπολογιστικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου και του Γραφείου Πληροφορικής στο συγκρότημα Ευρίπου και β) λοιπών περιφερειακών για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να προσφέρει τα υπό προμήθεια είδη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με υποβολή έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα),) στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr, σύμφωνα με το υποδείγματα των Παραρτημάτων Ια, Ιβ και ΙΙ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

                 έως και την : ΤΡΙΤΗ 03ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ώρα 15:00 μ.μ.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.322,58 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 20.240,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.7123 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

Πρόσκληση

Παρ.Ια

Παρ.Ιβ

Παρ.ΙΙ