ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΖΩΝ, 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

1) την  Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,

2) την Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση  καλωδίου οπτικών ινών και παρελκόμενων υλικών για τη διασύνδεση με οπτική ίνα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου του νέου κτιρίου/εντευκτηρίου στη Θόλου, των κτιρίων ΤΕΦΑΑ Θ και Ι και του κτιρίου στο αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη.

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην 1) Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,

2) Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση καλωδίου οπτικών ινών και παρελκόμενων υλικών για τη διασύνδεση με οπτική ίνα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου του νέου κτιρίου/εντευκτηρίου στη Θόλου, των κτιρίων ΤΕΦΑΑ Θ και Ι και του κτιρίου στο αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη,καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να προσφέρει τις ζητούμενες προμήθειες και υπηρεσίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με υποβολή έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σκαναρισμένη υπογραφή και σφραγίδα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr σύμφωνα με το υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ , ΙV τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

έως και την : 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ώρα 13:30

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών  ανέρχεται:

Τμήμα (1)

H Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ % και κατανέμεται ως εξής:

α) για την προμήθεια των 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

β)για τις εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης των 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (7.258,06€) άνευ ΦΠΑ 24% ήτοι εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

 

Τμήμα (2)

Η Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση καλωδίου οπτικών ινών και παρελκόμενων υλικών για τη διασύνδεση με οπτική ίνα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου του νέου κτιρίου/εντευκτηρίου στη Θόλου, των κτιρίων ΤΕΦΑΑ Θ και Ι και του κτιρίου στο αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη.

 

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 7.741,94€ πλέον ΦΠΑ % και κατανέμεται ως εξής:

α) για την προμήθεια καλωδίου οπτικών ινών και παρελκόμενων υλικών στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2,983,87€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.700,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

β)για τις εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης της διασύνδεσης των κτιρίων στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (4.758,07€) άνευ ΦΠΑ 24% ήτοι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900,00€) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤ.Ι ΥΠΟΔ.ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦ.ΠΡΙΖΕΣ

ΠΑΡΑΡΤ.ΙΙ ΥΠΟΔ.ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ.ΠΡΙΖΕΣ

ΠΑΡΑΡΤ.ΙΙΙ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦ.ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤ.ΙV ΥΠΟΔ.ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ. ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΤΕΥΔ