ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Οδοντιατρικής, στο πλαίσιο μέτρων προστασίας και πρόληψης από τον νέο κορωνοϊό Covid-19.

Η εκτειμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€): εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (61.199,84) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (66.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς με βάση μόνο την τιμή ανά είδος.

Δείτε την πρόσκληση