ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΚΑΡΤΕΛΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ (Β) ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - Κ.Λ.Π

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την «Προμήθεια α) καρτελών - ατομικών δελτίων στοιχείων προσωπικού και (β) βιβλίων καταγραφής διοικητικών εγγράφων, βιβλίων διακίνησης εγγράφων, βιβλίων χρέωσης υλικού και άλλων τυπωμένων εντύπων (π.χ φάκελοι με λογότυπο), με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια α) καρτελών - ατομικών δελτίων στοιχείων προσωπικού και (β) βιβλίων καταγραφής διοικητικών εγγράφων, βιβλίων διακίνησης εγγράφων, βιβλίων χρέωσης υλικού και άλλων τυπωμένων εντύπων (π.χ φάκελοι με λογότυπο), με σκοπό την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παρέχει την προμήθεια αυτή, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς πρωτότυπης, με σφραγίδα – υπογραφή, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33), ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, έως και την 4/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μμ.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ευρώ (€): δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια (18.700,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (23.188,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Για τη δέσμευση του εν λόγω ποσού έχει ληφθεί η με ΑΔΑ: ΩΓΗΘ46ΨΖ2Ν-Τ5Ρ, ΑΔΑΜ: 19REQ005414933 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 00.0891.01), όπως καταχωρήθηκε με αριθμό εγγραφής 413 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολής πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς