ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 75 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΙΖΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Την  Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια και Εγκατάσταση / Πιστοποίηση 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να προσφέρει τις ζητούμενες προμήθειες και υπηρεσίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με υποβολή έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr, σύμφωνα με το υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

έως και την : ΤΡΙΤΗ 03ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ώρα 13:30

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ % και κατανέμεται ως εξής:

α) για την προμήθεια των 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

β)για τις εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης των 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (7.258,06€) άνευ ΦΠΑ 24% ήτοι εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ