ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΛΑΔΑ 6

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακείου πρώτων βοηθειών, με τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά στους χώρους εργασίας, σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Χρ. Λαδά 6, Αθήνα», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παρέχει την προμήθεια αυτή, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς πρωτότυπη, με σφραγίδα – υπογραφή, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33), ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, έως και την 30/8/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μμ.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 394,86 € (τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Για τη δέσμευση του εν λόγω ποσού έχει ληφθεί η με ΑΔΑ: Ψ38Χ46ΨΖ2Ν-ΟΤΗ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 00.1312), όπως καταχωρήθηκε με αριθμό εγγραφής 416 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολής πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πρόσκληση

Αίτηση