ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), στη διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ (€): τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (4.838,71€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνορίζεται η26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Προκήρυξη

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς