ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήσηψηφιακής υπογραφήςκατά τα νόμιμα), στη διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ (€): δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια (16.500,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικά είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (20.460,00 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

Πρόσκληση
Πίνακας συμμόρφωσης
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς