ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.ΛΕΙ.ΔΙ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην « Προμήθεια καλωδίων, μικροϋλικών και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις προμήθειες που περιγράφονται στην πρόσκληση και στο παράρτημα Ι  που επισυνάπτονται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procourements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έως και την15-05-2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 2.016,13€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.500,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.1841 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς