ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια Xάρτου για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), στη διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ(7.800,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (9.672,00 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνορίζεται η5η Οκτωβρίου2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Πρόσκληση

Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς