ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης  είναι έξι (6) μήνες. Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό 101.612,90 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω 126.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη29/04/20 και ώρα 13:00 μ.μ..

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση