ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: 
«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
,

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην “Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ”, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

 ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), στην διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των οκτώ (8) τεμαχίων ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση
Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς