ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού άμεσης ανάλωσης, για κάλυψη επειγουσών αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια υγειονομικού υλικού άμεσης ανάλωσης, για κάλυψη επειγουσών αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια, με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), στη διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε 2.450,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω 2.597,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνορίζεται η11η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ