ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: Διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ).

Η εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (139.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (172.360,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 12-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.,

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.