ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4 ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  «Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου νερού και την επισκευή τεσσάρων (4) εξ΄αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Χρ. Λαδά 6, Αθήνα».

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου νερού και την επισκευή τεσσάρων (4) εξ΄αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6, στην Αθήνα, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σκαναρισμένη υπογραφή και σφραγίδα) έως και την 11.06.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μμ.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι χίλια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.041,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τη δέσμευση του εν λόγω ποσού έχει ληφθεί η με ΑΔΑ ΩΓΥΥ46ΨΖ2Ν-Σ6Δ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 00.0887), όπως καταχωρήθηκε με αριθμό εγγραφής 337 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολής πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πρόσκληση

Οικονομική Προσφορά