ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ MSC “MEDIA AND REFUGEE / MIGRATION FLOWS"

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ MSc “Media and Refugee / Migration Flows"

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

«Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές-MSc in Media and

refugee/migration flows»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (EMME) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 εντατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) δύο ειδικεύσεων με τίτλο «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές-MSc in Media and refugee/migration flows».

Το MSc παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε δυο ειδικεύσεις:

- Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροών - News media of refugee flows
- Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών - Communication
management of Refugees/Migration flows
Αντικείμενο και στόχοι του MSc είναι η εκπαίδευση δημοσιογράφων και στελεχών εργαζομένων στον δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωφελή τομέα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, τόσο σε θέματα που άπτονται της σωστής, έγκυρης και αντικειμενικής ειδησεογραφίας και ενημέρωσης, όσο και στην κατεύθυνση της επικοινωνιακής διαχείρισης των προσφυγικών ροών.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες, κατά προτεραιότητα, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, κάτοχοι τίτλων σπουδών πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, νομικών σπουδών και άλλων θεωρητικών κατευθύνσεων. Κάτοχοι οποιουδήποτε προπτυχιακού Πανεπιστημιακού διπλώματος ΑΕΙ και ΤΕΙ που αποδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα γνωστικά αντικείμενα του MSc.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, για παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και υποχρεωτική συμμετοχή στο θερινό Πανεπιστήμιο Μυτιλήνης.
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό τέλος φοίτησης 2.800€, με τις προβλέψεις απαλλαγής των διατάξεων του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές-MSc in Media and refugee/migration flows» καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, στη διεύθυνση: https://migromedia.gr/


Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, καθώς και απευθείας με το Πρόγραμμα στη διεύθυνση: MigroMedia[at]media.uoa[dot]gr

Αίτηση

Εuropass Template