ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 7η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση