ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία UniSystems M.A.E., για την Παροχή Υπηρεσιών τακτικής συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των υφιστάμενων πληροφοριακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ 0889).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 1η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.