ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 24η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.