ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 13, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας»

 

Είδος Ακινήτου: Διώροφο κτίριο (Διατηρητέο και έργο τέχνης)

Συνολικά το κτήριο αποτελείται από :

 

Υπόγεια : 207,85τμ  (βοηθητικοί χώροι καταστημάτων ισογείου)

Ισόγεια : 523,74τμ (432,55τ.μ.  κύριες χρήσεις καταστημάτων και 91,19τ.μ κοινοχρήστων διαμόρφωσης  εισόδου)

Πατάρια: 341,14τμ (βοηθητικοί χώροι καταστημάτων ισογείου)

1ος όροφος: 531,25τμ (κύριες χρήσεις)

2ος όροφος: 531,25τμ (κύριες χρήσεις)

Απολήξεις δώματος : 68,74 (βοηθητικές χρήσεις)

Χώροι στάθμευσης: 0

Λοιπές Αποθήκες: 0

(Συνολικό εμβαδό 2.203,48τμ)

Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, Μπουμπουλίνας 1 και Ακτή Μιαούλη 13

Περιοχή: Πειραιά

Δήμος: Πειραιά

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

                  email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr                   

                  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών,

                  Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013, την από 4.4.2018  απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών και την με αρ. πρωτ. 80224/4773/25-10-2018 (Α.Δ.Α: 6HZΡOΡ1K-ΩHΦ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

 

Ειδικότεροι όροι:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένη πρόταση εκμετάλλευσης συνολικά του ανωτέρω ακινήτου, που θα είναι σύμφωνη με τις χρήσεις γης της περιοχής και θα μπορούν να λάβουν την έγκριση όλων των αρμόδιων αρχών, πολεοδομικών, κ.α. Ακόμη θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονική λύση, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό έργου, μηνιαίο μίσθωμα, χρήση του προς μίσθωση χώρου .
  2. Το ακίνητο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΙΛΑΠ/Γ/27/12.4.2002 (ΦΕΚ 520/Β/29.4.2002) και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1959/55303/19.9.1984 (ΦΕΚ 759/Β/26.10.1984) χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο αντίστοιχα.
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) έτη, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 42 του Ν.4182/2013.
  4. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια αρχή και θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση του διαχειριστή της περιουσίας με τους ενδιαφερόμενους μετά από νέα ανοιχτή πρόσκληση για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μελέτης και ανακατασκευής για μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4182/2013 και 3669/2008, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Κατά την αξιολόγηση ο διαχειριστής δύναται να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του αυτούσιες εν μέρει ή εν όλω τις υποβληθείσες προτάσεις ή να τις τροποποιεί κατά το δοκούν χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος (ενδεικτικά αμοιβή, αποζημίωση, πνευματικά δικαιώματα) προς τον συμμετέχοντα του οποίου την προσφορά θα χρησιμοποιεί.
  5. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στη Διοίκηση της Κοινωφελούς Περιουσίας ως εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικείμενου χωρίς Φ.Π.Α και θα έχει χρονική ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται άτοκα στον πλειοδότη μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου  και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

  1. Οι εργασίες που θα προταθούν προς εκτέλεση στο κτίριο, θα υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Το ακίνητο θα είναι επισκέψιμο προς όσους θέλουν να υποβάλλουν πρόταση,  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναφέρονται στην εν λόγω πρόσκληση.  
  3. Το ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα όπως τροποποιεί ή και ανακαλεί την παρούσα πρόσκληση κατά την απόλυτη αυτού κρίση αζημίως.
  4. Το άνοιγμα των προτάσεων θα διενεργηθεί στις 19.3.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ.μ. παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής και των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με την προσκόμιση πλήρης σειράς εγγράφων νομιμοποίησης τους και νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους. 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που περιέχει τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας και Α.Φ.Μ, εγγράφως ή ταχυδρομικά, θα αποστέλλονται για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και  μέχρι τις 18.3.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

 

Οι προτάσεις αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, εγγράφως ή ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Α’  Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

Προσφορά τεκμηριωμένης πρότασηςεκμετάλλευσης του ακινήτου (Α’ Φάση)

επί των οδών Αγ. Σπυρίδωνος, Μπουμπουλίνας 1 και Ακτή Μιαούλη 13

κληρονομίας Α. Τοπούζογλου

 

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

Επικοινωνία: Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών

Τηλ. 210 368 9127, 9130, Fax. 210 368 9136, email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς