ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Ε. ΓΚΟΓΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Πρωτοποριακή διεθνής μελέτη, με τη συμμετοχή της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Ε. Γκόγκα, για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος

Νέος αναστολέας σημείων ελέγχου του Τ λεμφοκυττάρου (anti-LAG3, relatlimab)

Σε συνέχεια των μακροπρόθεσμων υφέσεων που επέφεραν στους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα οι PD-1/PD-L1 αναστολείς, πολλές συνδυαστικές προσεγγίσεις έχουν πρόσφατα δοκιμαστεί για να ξεπεραστεί η επερχόμενη εξουθένωση των T-λεμφοκυττάρων και να ενισχυθεί/παραταθεί περαιτέρω η ανοσολογική απόκριση. Τα ενεργοποιημένα ή υπό συνεχή διέγερση T-λεμφοκύτταρα υπερ-εκφράζουν διάφορα ανασταλτικά μόρια, όπως το PD-1 και το LAG-3 (CD223), συμβάλλοντας στη επαγόμενη από τον όγκο εξάντληση των T-λεμφοκυττάρων. Το relatlimab είναι το πρώτο στην κατηγορία του, ανθρώπινο αντίσωμα IgG4 που δεσμεύεται και μπλοκάρει το LAG-3 και ανανεώνει την αποτελεσματική λειτουργία των T-λεμφοκυττάρων. Σε προ-κλινικά μοντέλα, η διπλή αναστολή των LAG-3 και PD-1 υποδοχέων έδειξε συνεργατική αντικαρκινική δραστικότητα. Στη μελέτη φάσης 1–2 (για τον προσδιορισμό δόσης και το επεκτεινόμενο σκέλος της), ο συνδυασμός του relatlimab και του nivolumab, ενός PD-1 αναστολέα, έδειξε αντικαρκινική δραστικότητα με μεγάλης διάρκειας ανταποκρίσεις και καλή ανοχή σε ασθενείς με μελάνωμα υποτροπιάζον ή ανθεκτικό σε προηγούμενη PD-1 αναστολή. Τον Ιανουάριο του 2022, η μελέτη RELATIVITY-047, μια πολυκεντρική διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2–3 [NCT03470922], δημοσίευσε τα αποτελέσματα της από τη διπλή αναστολή των LAG-3 και PD-1 υποδοχέων με relatlimab-nivolumab, ενός νέου σταθερής δόσης συνδυασμού ανοσοθεραπείας, σε σύγκριση με το nivolumab μόνο του σε ασθενείς με μη-θεραπευμένο μεταστατικό ή ανεγχείρητο μελάνωμα.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το διάστημα ελεύθερο υποτροπής (progression-free survival, PFS) όπως αυτό προσδιορίστηκε από ανεξάρτητη τυφλή εκτίμηση. Μετά από ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 13.2 μηνών, το διάμεσο διάστημα ελεύθερο υποτροπής ήταν 10.1 μήνες (95% confidence interval [CI], 6.4 to 15.7) για το relatlimab και nivolumab σε σχέση με 4.6 μήνες (95%CI, 3.4 to 5.6)
για το nivolumab (hazard ratio για υποτροπή ή θάνατο, 0.75 [95% CI, 0.62 to 0.92]; P = 0.006 by the log-rank test). Στους 12 μήνες το ποσοστό ελεύθερο υποτροπής ήταν 47.7% (95% CI, 41.8 to 53.2) για το relatlimab-nivolumab σε σχέση με 36.0% (95% CI, 30.5 to 41.6) για το nivolumab. Ανάμεσα στις κύριες υπο-ομάδες ασθενών της μελέτης, το διάστημα ελεύθερο υποτροπής ευνοούνταν από το συνδυασμό relatlimab–nivolumab σε σχέση με το nivolumab.

Σοβαρές παρενέργειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία (Grade 3/4 TRAES) συνέβησαν σε ποσοστό 18.9% των ασθενών που έλαβαν relatlimab-nivolumab και σε ποσοστό 9.7% των ασθενών που έλαβαν nivolumab.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μπλοκάρισμα και των δύο υποδοχέων, LAG-3 and PD-1, παρέχει μεγαλύτερο όφελος όσον αφορά το διάστημα ελεύθερο υποτροπής σε σχέση με τη μονοθεραπεία με ένα anti-PD-1 αντίσωμα σε ασθενείς με μη-θεραπευμένο μεταστατικό ή ανεγχείρητο μελάνωμα, χωρίς να προσθέτει κάποιο νέο κίνδυνο.

Relatlimab and Nivolumab versus Nivolumab in Untreated Advanced Melanoma