ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών του έτους 2017 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (59.516,13 €) ΦΠΑ δέκα τέσσερις χιλιάδες, διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (14.283,87)

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9019.

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)