ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 11, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Πρόσκληση Α’ Φάσης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου επί της 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, κληρονομίας Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

 

Είδος Ακινήτου: Διώροφο κτίριο

Όροφοι: Διώροφο (Υπόγειο, Ισόγειο, Ημιώροφος, Α΄ όροφος)

Επιφάνεια: Η μικτή επιφάνεια του κτιρίου είναι συνολικά 2.180,44 m2. Συγκεκριμένα το κτίριο αποτελείται από τις εξής επιφάνειες:

 

ΧΩΡΟΣ

ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

Υπόγειο

                      564,60  

                      509,91  

Ισόγειο

                      564,60  

                      509,91  

Ημιώροφος

                      486,64  

                      419,04  

Α΄ Όροφος

                      564,60  

                      509,91  

Σύνολο

                   2.180,44  

                   1.948,77  

 

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, Δώρου και Σατωβριάνδου

Περιοχή: Αθήνα

Δήμος: Αθηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013, την από 25.2.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την με αρ. πρωτ. 1415022315/8.7.2015 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής της κοινωφελούς περιουσίας και την από 10.3.2017 ανακοίνωση της μακροχρόνιας μίσθωσης στην σχετική ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών (ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.), δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Πρόκειται για ένα κτίσμα που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και α΄ όροφο. Η οριστική του μορφή προέρχεται από τη συνένωση δύο κτισμάτων, με διαδοχικές χρονικά επεμβάσεις, και η κατασκευή του αποτελείται κυρίως από λιθόκτιστο κέλυφος με ξύλινη κεραμοσκεπή. Το κτίριο χρήζει επισκευών και αποτελείται συνολικά από τα εξής 9 ισόγεια καταστήματα:

 

 • 2 ισόγεια καταστήματα
 • 1 ισόγειο κατάστημα που διαθέτει υπόγειο
 • 2 ισόγεια καταστήματα που διαθέτουν υπόγειο και ημιώροφο
 • 3 ισόγεια καταστήματα που διαθέτουν ημιώροφο
 • 1 ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και ημιώροφο που είναι ενοποιημένο με τον α΄ όροφο.

 

Ειδικότεροι όροι:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένη πρόταση εκμετάλλευσης συνολικά του ανωτέρω ακινήτου, που θα είναι σύμφωνη με τις χρήσεις γης της περιοχής και θα πρέπει να λάβουν την έγκριση όλων των αρμόδιων αρχών, πολεοδομικών, κ.α. Ακόμη θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονική λύση, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό έργου, μηνιαίο μίσθωμα, χρήση του προς μίσθωση χώρου.
 2. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) έτη, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.42 του Ν.4182/2013.
 3. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια αρχή και θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση του διαχειριστή της περιουσίας με τους ενδιαφερόμενους μετά από νέα ανοιχτή πρόσκληση για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μελέτης και ανακατασκευής για μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και του 3669/2008, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Κατά την αξιολόγηση ο διαχειριστής δύναται να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του αυτούσιες εν μέρει ή εν όλω τις υποβληθείσες προτάσεις ή να τις τροποποιεί κατά το δοκούν χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος (ενδεικτικά αμοιβή, αποζημίωση, πνευματικά δικαιώματα) προς τον συμμετέχοντα του οποίου την προσφορά θα χρησιμοποιεί.
 4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στη Διοίκηση της Κοινωφελούς Περιουσίας ως εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών, εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικείμενου χωρίς ΦΠΑ και θα έχει χρονική ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 157 του Ν.4281/14.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται άτοκα στον πλειοδότη μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 1. Οι εργασίες που θα προταθούν προς εκτέλεση στο κτίριο, θα υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Το ακίνητο θα είναι επισκέψιμο από όλους όσους θέλουν να υποβάλλουν πρόταση,  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Διεύθυνση Κληροδοτημάτων στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναφέρονται στην πρόσκληση.
 3. Το ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να ανακαλεί την παρούσα πρόσκληση κατά την απόλυτη αυτού κρίση αζημίως.
 4. Το άνοιγμα των προτάσεων θα διενεργηθεί  στις 7.7.2017 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 12.30 μ.μ. από την Επιτροπή για τη Μακροχρόνια Μίσθωση του Ακινήτου.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία για το ακίνητο στην ιστοσελίδα της Χρυσής Ευκαιρίας και συγκεκριμένα :


http://www.xe.gr/property/enoikiaseis%7Cepaggelmatikoi-xoroi%7Comonoia%7C335038146.html

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που περιέχει τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας και ΑΦΜ, και αποστέλλονται έως και τις 7.7.2017 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 12.00, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, εγγράφως ή ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Α’ Έκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

Προσφορά  τεκμηριωμένης πρότασηςεκμετάλλευσης του ακινήτου

επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, Δώρου και Σατωβριάνδου

κληρονομίας Σοφίας Σαριπόλου

 

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

Επικοινωνία: Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τηλ. 210 368 9127, 9130, Fax. 210 368 9136, email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς