ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Μετά την ψήφιση του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ΕΛΚΕ υποχρεούται στην κατάρτιση ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και στην υποβολή του προς έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Για την κατάρτιση του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αθροίζονται οι επιμέρους προβλεπόμενοι για το επόμενο οικονομικό έτος προϋπολογισμοί των έργων ή προγραμμάτων, που διαχειρίζεται ο  ΕΛΚΕ και αφορούν στο οικονομικό έτος 2019.

Τα νέα έντυπα του προϋπολογισμού (ετήσιου και συνολικού) και οι οδηγίες κατάρτισής τους τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#9) περιλαμβάνουν αλλαγές σε σχέση με τα παλαιότερα έντυπα βάσει των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στην σύνταξη του προϋπολογισμού, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει ο ΕΛΚΕ την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο  "Καραθεοδωρή" του Τμήματος Μαθηματικών με θέμα «Κατάρτιση νέων Εντύπων Προϋπολογισμού». Το σεμινάριο θα έχει τρίωρη διάρκεια και εισηγητές θα είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης κ. Γ. Κανέλης και η κα Μαρία Μιχαλοπούλου, ειδική σε νομικά θέματα του ΕΛΚΕ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν σε τεχνικό επίπεδο τα έντυπα και οι οδηγίες κατάρτισής τους. Λόγω της τεχνικής φύσης της εν λόγω συνάντησης, εκτός από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους που επιθυμούν να ενημερωθούν, είναι απαραίτητο να παρευρεθούν μέλη των κλάδων ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού  Προσωπικού και Συνεργατών που εμπλέκονται άμεσα στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος