ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10562_M12017

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562, εκτιμώμενης αξίας 644.452,86€ πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 28η/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο  του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

 

fileadmin/user_upload/PDF-files/prokyrixeis/TY/2017/10562_.DIAKIRYXI_TEYCHI.zipΔιακήρυξη και Τεύχη zip