ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10773_Π12017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής», (Α.Μ.10773), με εκτιμώμενη αξία 81.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 46639

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η-11-2017 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή  10-11-2017 και ώρα   10:00π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

 

10773_ Διακήρυξη _Οικονομική Προσφορά

10773_ Προϋπολογισμός_ ΤΕΥΔ

10773_ Τεχνικές Προδιαγραφές _Τεχνική Περιγραφή