ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10866_E92017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου με τίτλο:

 «Εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης στο κτίριο επί των οδών Σταδίου 25 και Παπαρρηγοπούλου»,

με εκτιμώμενη αξία 322.385,88€ πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με ΚΑ2014ΣΕ54600019(ΠΚ 1984ΣΕ04600021).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 64793

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η-11-2017 ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 13:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή                03-11-2017 και ώρα   10:30π.μ. από την Τ.Υ.Π.Α.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα     οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

 

10866_ Προϋπολογισμός _ΕΣΥ_zip

10866_ Διακήρυξη _Οικονομική Προσφορά_zip

10866_ ΤΕΥΔ_ Τεχνική Περιγραφή_zip

10866_ Τιμολόγιο Μελέτης_zip