ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ.18/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Διακήρυξη 18/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού υλικού (δικτύου υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού προϋπολογισμού 164.516,13€  πλέον  ΦΠΑ  ήτοι 204.000€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει μόνο τιμής ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 19/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διακήρυξη

Διευκρινήσεις