ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Διακήρυξη 23/2018 Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για τις ανάγκες Σχολών και Τμημάτων  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 17/11/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30μμ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.


Διακήρυξη

Ορθή επανάληψη