ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021 "ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΤΗΣ Β΄ΦΕΠΑ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Αρ. Διακήρυξης 3/2021, με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Μίσθωση κλινών ξενοδοχείου, για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του ΕΚΠΑ της Β΄ΦΕΠΑ».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12η/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 18/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Διαγωνισμός